Novinky

Hrozí nám epidemie neplodnosti?

Je to paradox. Přestože se světová populace rozrůstá stále rychlejším tempem, míra porodnosti, nejen v České republice, ale i Evropě, dlouhodobě klesá. Vysvětlení nalézáme při analýze statistických dat. Z nich se dočteme, že o populační růst se zasazují především rozvojové země. Naopak země, které lze označit za vyspělé, stojí dle Máslové (2014) před populační krizí. Příčiny snížené míry porodnosti vyspělých zemí se snaží objasnit mimo jiné sociologové. Dle nich se jedná především o důsledek proměn reprodukčního chování obyvatel. Ten se projevuje v odkládání rodičovství, nižším počtu mnohočetných rodin či nárůstu osob, které volí „singles“ život (Buchtíková, 2014). Jedná se typické důsledky proměny společnosti z fáze industriální do fáze postindustriální, o níž píše například český sociolog Jan Keller (2007 a 2011). Odsouvání rodičovské role souvisí dle Máslové (2014) také například s nepřiměřeně dlouhodobým systémem vzdělávání.  

 

Kromě sociologických teorií však nutno vzít do úvahy též faktory biologické (medicínské) a psychologické. Podaří-li se partnerům překonat nástrahy či možná spíš možnosti (záleží na úhlu pohledu), které nabízí dnešní společnost, nejeden z těchto párů pocítí problém s početím. Tuto situaci, lze s jistou mírou opatrnosti, označit za tragikomickou. Ve chvíli, kdy partneři dospějí do fáze v níž se konečně rozhodnou pro potomka, ve chvíli, kdy se postaví čelem ekonomickému kalkulu, který jezdnoznačně zdůrazňuje s potomkem rostoucí náklady domácnosti (Keller, 2011), ve chvíli, kdy jsou konečně „připraveni po všech stránkách“, zjistí, že početí potomka není ani zdaleka samozřejmostí a že stojí na počátku strastiplné cesty.

 

Kde hledat příčiny této problematiky? Dle Máslové (2014) je v mnohých případech chyba jak na straně muže, tak na straně ženy. Jednoznačnou roli v obou případech hraje dle Máslové (2014) ze všech stran toliko omílaný životní styl, v němž chybí dostatek pohybu. V případě mužů také chybí dostatečná testosteronová stimulace, například fyzickou prací. U žen dochází k opačnému efektu, vlivem životního stylu, který se mnohdy neliší od toho mužského, naopak hranice testoterosnu stoupá. Nebezpečnou je také snaha žen o nepřiměřené udržení štíhlosti, která může vést až k zastavení reprodukčního cyklu.

 

Za příslovečný „hřebík do rakve“ chápe Máslová (2014) dnes velmi rozšířené užívání hormonální antikoncepce. Přestože nelze opomenout přínos tohoto typu antikoncepce, spočívající zejména v plánování rodičovství a tedy ochraně před nechtěným početím, nutno zdůraznit také její negativní důsledky. Dle Máslové (2014) dochází v průběhu užívání hormonální antikoncepce k jednomu nežádoucímu jevu, jimž je opakované početí. Možná se to jeví jako nelogické, nicméně při nechráněném pohlavním styku dochází v průběhu užívání antikoncepce k několikanásobným „kvazitěhotenstvím“. Vzhledem k tomu, že tělo pod vlivem hormonální antikoncepce není schopno oplodněné vajíčko „uhnízdit“, dochází při menstruaci k jeho vyloučení. Pro tělo to znamená obrovské „reprodukční fiasko“, které při několikačetném opakování může přejít v trvalou neplodnost. Na tomto příkladu nelze než demonstrovat, že každá mince má vždy dvě strany.

 

Abychom tuto rozpravu uzavřeli pozitivně, nutno konstatovat, že řadu výše zmíněných faktorů máme tak zvaně ve svých rukou. Ať se to již jedná toho, na kolik se necháme pohltit trendy postindustriální společnosti, jaký životní styl pro sebe zvolíme, stejně jako uvážlivě zhodnotíme možnosti ochrany před početím.

 

BUCHTÍKOVÁ, Lucie. 2014. Plodnost a porodnost v ČR a v Evropě. [online]. [cit. 2017-04-21] Dostupné z: http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/2014/14denik_10_2014.pdf

 

KELLER, Jan. 2007. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 194 s. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 9788084629663.

 

KELLER, Jan. 2011. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Vyd. 1. Praha: Sociolologické nakladatelství (SLON), 197 s. Sociologické aktuality


MÁSLOVÁ, Helena. 2014. Česká neplodnost. [online]. [cit. 2017-04-21] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Qa5nQjgzMIk