Novinky

Zdravé stravování: Jak to vnímají adolescenti?

Studie s názvem Zdravé stravování: Jak to vnímají adolescenti? probíhala v americké Minneapolis a

zaměřovala se na vnímaní zdravého stravování samotnými adolescenty, konkrétněji šetřila významy

zdravé a nezdravé životosprávy a její důležitosti u adolescentů, přičemž jejich vnímání bylo zde

klíčové.

Celkem 203 dívek a kluků ze čtyř středních škol se účastnilo 25 diskusních skupin, kterých cílem bylo

zjistit, jak tito mladí lidé vnímají zdravé a nezdravé stravování a jak sami za sebe definují důležitost

zdravé životosprávy.

Výsledkem této studie bylo, že sami disponují solidním množstvím informací v oblasti zdravého

stravování a jsou přesvědčení, že sestavení zdravého jídelníčku si vyžaduje přiměřenost, variabilitu a

vyváženost. Navzdory těmto informacím, považují za složité řídit se zásadami zdravého stravování a

frekventovaně konzumují taková jídla, která sami považují za nezdravé. Mezi bariéry v dodržování

zdravého jídelníčku zahrnují nedostatek času, limitovanou dostupnost zdravých jídel ve školách, a ve

všeobecnosti nedostatek zájmu v řízení se zásady zdravého způsobu stravování.

Autoři této studie doporučují přijmout taková opatření, která adolescentům pomohou jejich znalosti

v této oblasti aplikovat do praxe, do zdravého chování se. Takové intervence by měli pomoct zdravé

stravování zjednodušit pro jeho přijetí a také vysvětlit důsledky nezdravého způsobu sestavování

vlastních jídelníčků tak, aby to oni sami shledávali hodnotné, a s důrazem na smysluplné krátkodobé

výhody.

Pokud Vás tato studie zajímá více, níže naleznete její citací. A v případě, že by Vás zaujímalo, jak to

mají třeba Vaše děti, stačí se umět zeptat a naslouchat, co říkají.

 

Zdroj:

CROLL JK, NEUMARK-SZTAINER D a STORY M. Healthy eating: what does it mean to

adolescents? Journal of Nutrition Education. 2001, 33(4), 193-198 [cit. 2016-12- 08]. ISSN 00223182.